دختر:خوابی؟؟؟
پسر: آره ، بیدار شدم زنگ می زنم بهت

دختر:من دوس پسر قبلیم این موقع روز خواب نبود

پسر:چه ربطی داره؟

دختر:من واسش مهم بودم

پسر:خوب بیا من بیدار شدم، خوب شد؟

دختر:دوس پسر قبلیم اصلا” نمی گفت: من بیدار شدم بیا

پسر:اون یه آدمه دیگه بود من یه آدمه دیگه

دختر:من كه همون آدمم

پسر:من قانع شدم ، از این به بعد هر روز 6 صب بیدارم

دختر:من 6 خوابم!!

پسر:دوس دختر قبلیم 6 بیدار بود...!

دختر:برو با همون ... ( گوشی را قطع می كند)


( هنوز تحقیقات برای شناخت زنها ادامه دارد) :|